O tužbi Zavoda protiv banke danas je raspravljano na ročištu u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini.

Vlado Jevtić, direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta, rekao je da je depozitni račun služio za prikupljanje javnih prihoda, dok je transakcioni račun služio za plaćanje svakodnevnih obaveza.

„Prebacivanje sredstava sa depozitnog na transakcioni račun vršila je poslovna banka krajem dana i ta sredstva su nama bila dostupna i operativna  narednog dana, kada legnu na transakcioni račun“, izjavio je Jeftić i naglasio da je od 2007. godine transfer novca i kontrola računa vršena na identičan način.

On je istakao da su oročena sredstva u Bobar banci bila namjenjena za kupovinu novog poslovnog prostora za potrebe Zavoda za zapošljavanje.

„Nakon gubitka tih sredstava morali smo podići revolving kredit u komercijalnoj banci kako bismo mogli nastaviti svakodnevno poslovanje i izmirivati zakonom predviđene obaveze, kao što je plaćanje novčanih nadoknada nezaposlenima i otkup staža. Zavod je u dužem vremenskom periodu bio u izuzetno teškoj situaciji, jer je poslovanje i izvršenje obaveza bilo dovedeno u pitanje“, naveo je Jeftić.

Advokat Bobar banke Milenko Zelenović uputio je prigovor na Jeftićev iskaz, istakavši da je nerelevantan za predmetnu stvar, imajući u vidu vrstu i karakter spora.

„Konkretna namjena tih sredstava predstavlja pravno pitanje, za koje je jedino nadležan sud i to pitanje se cijeni sa aspekta predmetnog ugovora o oročenom depozitu. Tužena strana smatra da je iskaz zakonskog zastupnika Zavoda irelevantan za odlučivanje o ovoj pravnoj stvari“, istakao je advokat Zelenović.

Zavod je obavezan da u roku od 15 dana ponovo uredi i dostavi sudu tužbeni zahtjev. Novo ročište je zakazano za 19. februar naredne godine.