"Pravna lica i preduzetnici su među razlozima za podnošenje prijave najčešće navodili zabranu obavljanja djelatnosti i smanjen obim poslovanja, dok se dio odnosio na potpuni ili djelimični prestanak rada. Kada se radi o strukturi pristiglih prijava, najveće učešće imaju privredni subjekti iz sektora trgovine, preduzetničke djelatnosti i prerađivačke industrije", navedeno je u saopštenju resornog ministarstva.

U saopštenju se dodaje da, kako pojedine dostavljene prijave nisu adekvatno popunjene, odnosno ne sadrže sve podatke i priloge koje je bilo neophodno dostaviti prilikom popunjavanja elektronskog obrasca, ministarstva se susreću sa poteškoćama kod kompletiranja spiskova što zahtjeva dodatne provjere, te usporava pomenuti proces.

"Sva resorna ministarstva, u okviru svojih nadležnosti, su pristupila analizi dostavljenih podataka, te rade na kompletiranju spiskova prijavljenih privrednih subjekata shodno definisanim kriterijumima Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2", navedeno je u saopštenju.

Prema podacima Ministarstva privrede i preduzetništva, do danas je obrađeno i dostavljeno Poreskoj upravi Republike Srpske 7.773 prijave privrednih subjekata kojima je zabranjen rad ili su potpuno prestali sa radom u aprilu.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sva pravna lica i preduzetnike, koji ispunjavaju uslove propisane navedenom Uredbom, da Poreskoj upravi Republike Srpske blagovremeno podnesu pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april 2020. godine, kako bi im navedena sredstva bila što prije isplaćena.

Podsjetimo, u sklopu aktivnosti Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske usaglašen je jedinstven pristup u načinu izrade spiskova pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukama štabova za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom, ili posluju sa smanjenim obimom kao posljedica djelovanja pandemije izazvane vurusom korona.