Kako su nam istakli, BiH je djelimično ispunila prioritet broj jedan, i to onaj dio koji se odnosi na održavanje izbora u Mostaru.

"Održana je sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u junu 2021. godine nakon petogodišnjeg zastoja, što označava dobar napredak u ispunjavanju ključnog prioriteta broj tri", rekli su nam oni.

Usvajanje revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u septembru 2020. godine, kako nam je pojašnjeno, doprinos je ispunjavanju ključnog prioriteta broj pet.

"Ustavni sud BiH je još 2019. godine ukinuo smrtnu kaznu iz Ustava RS, čime je djelimično implementiran ključni prioritet deset", naglašeno nam je.

Osim toga, kako su istakli, usvojen je Akcioni plan za reformu javne uprave, kao i Strategija za upravljanje javnim finansijama svih nivoa vlasti.

"To predstavlja doprinos ispunjavanju ključnog prioriteta broj 14", naglasili su oni.

Sve do sada implementirano, prema ocjeni Kancelarije EU u BIH, predstavlja samo djelimičan i ograničen napredak.

"Slabi su rezultati u BiH posljednjih nekoliko godina, sa zakočenim reformama i političkim liderima na vlasti koji uzrokuju blokade, kašnjenja, nefunkcionalnost, napade na državu i propuštaju prilike za donošenje potrebnih zakona kako bi se postigao napredak", ocjenjuju oni.

Upozorili su da BiH mora ubrzati ispunjavanje prioriteta ako želi postići održiv napredak na putu ka EU, a za detalje su nas uputili na posljednji izvještaj Evropske komisije o napretku BiH.

Na početku izvještaja iz prošle godine naglašeno je da na osnovu zaključaka Savjeta EU iz decembra 2019. godine, Evropska komisija fokusira svoje izvještaje o BiH upravo na implementaciju ključnih prioriteta iz Mišljenja.

"Nakon što je u februaru 2016. godine podnijela aplikaciju, BiH mora ispuniti 14 ključnih prioriteta, koji se odnose na područja demokratije i funkcionalnosti, vladavine prava, temeljnih prava i reforme javne administracije. To je uslov da bi Komisija preporučila otvaranje pretpristupnih pregovora s BiH", naglašeno je u izvještaju.

Dodali su da javna politička opredijeljenost vlasti na svim nivoima u BiH kao svoj cilj ima opredijeljenost za evropske integracije, ali da ta deklarativna opredijeljenost nije pretvorena u konkretnu akciju.

"Politički lideri su i dalje okupirani retorikom podjela i nekonstruktivnim političkim svađama. Sve je to do sada spriječilo postizanje napretka u ključnim prioritetima", naglašeno je.

Osim toga, kako su naglasili, BiH je u ranoj fazi pripremljenosti kada je u pitanju prevencija korupcije i borba protiv organizovanog kriminala.

"Tokom ovog proteklog perioda nije ostvaren nikakav napredak", naglasili su oni.

Prioritet 1 - djelimično ispunjeno

Izbori u skladu s evropskim standardima

Prioritet 2 - neispunjeno

Funkcionisanje mehanizma koordinacije s EU

Prioritet 3 - djelimično ispunjeno

Funkcionisanje Parlamentarnog savjeta za stabilizaciju i pridruživanje

Prioritet 4 - neispunjeno

Temeljno unapređenje institucionalnog i ustavnog sistema u skladu s EU

Prioritet 5 - djelimično ispunjeno

Rad na pomirenju i prevladavanju prošlosti

Prioritet 6 - neispunjeno

Usvajanje zakona o VSTS i sudovima u BiH u skladu s EU standardima

Prioritet 7 - neispunjeno

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala

Prioritet 8 - neispunjeno

Unapređenje upravljanja granicama i pitanjima migracija

Prioritet 9 - meispunjeno

Usvajanje nediskriminacijskih zakona u pitanjima ljudskih prava

Prioritet 10 - djelimično ispunjeno

Usvajanje mehanizma za prevenciju mučenja i ukidanje smrtne kazne

Prioritet 11 - neispunjeno

Unapređenje prava na javno okupljanje i prava građanskih organizacija

Prioritet 12 - neispunjeno

Zaštita novinara i prava na izražavanje

Prioritet 13 - neispunjeno

Zaštita prava manjina

Prioritet 14 - djelimično ispunjeno

Sprovesti reformu javne uprave u skladu s evropskim standardima