"Ukupni krediti su veći za 138,4 miliona KM ili dva odsto u odnosu na kraj 2022. godine. Krediti dati stanovništvu su veći za 65,9 miliona KM ili dva odsto. Krediti dati privatnim preduzećima i društvima čine 34,4% ukupnih kredita i imali su najveći rast od 135 miliona KM ili 7%. Rast bilježe i krediti dati neprofitnim organizacijama za 2,5 miliona KM ili 21% i krediti nebankarskim finansijskim institucijama za 900 hiljada KM ili 2%, ali imaju učešće od 1,2% u ukupnim kreditima. Pad kredita imamo kod kredita datih vladi i vladinim institucijama za 51,3 miliona KM ili 9%, javnim i državnim preduzećima za 7,2 miliona ili 2% i kod ostalih kredita za 7,3 miliona ili 33%, u odnosu na kraj 2022. godine. Krediti za finansiranje opšte potrošnje stanovništva koje su plasirale banke sa sjedištem u Republici Srpskoj čine 64,8% ukupnih kredita stanovništvu i porasli su za 4,8%, a u njihovoj strukturi dominantno je učešće nenamjenskih gotovinskih kredita od 92,5%. Krediti za stambene potrebe nisu imali rast u ovom periodu", navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Dodaje se da bankarski sektor Republike Srpske čini osam banaka, sa mrežom od 279 organizacionih jedinica i 3.034 zaposlena.

"Ulaganja u hartije od vrijednosti iznose 1,4 milijarde KM i veća su za 83 miliona KM ili 6% u odnosu na kraj 2022. godine", navodi se.

Dodaje se da depoziti bilježe pad od 51,3 miliona KM ili jedan odsto u odnosu na kraj 2022. godine.

"Depoziti stanovništva čine 58,1% ukupnih depozita i veći su za 299,4 miliona KM ili 7%. Depoziti privatnih preduzeća i društava, koji su drugi po veličini učešća u ukupnim depozitima (18,6%) imaju rast od 93 miliona KM ili 7%. Pad depozita imamo kod sektora koji čine 21,2% ukupnih depozita. Najviše su pali depoziti banaka i bankarskih institucija za 139,1 miliion KM ili 60% (čine 1,2% ukupnih depozita), depoziti vlade i vladinih institucija za 150,9 miliona KM ili 15% (čine 11,2% ukupnih depozita) i depoziti javnih i državnih preduzeća za 135,3 miliona KM ili 27% (čine 4,8% ukupnih depozita). Depoziti u domaćoj valuti čine 69,8% ukupnih depozita dok depoziti u stranoj valuti čine 30,2%. Dugoročni depoziti čine 30% ukupnih depozita (veći su za 12%), dok kratkoročni depoziti čine 70% ukupnih depozita (manji su za 5%)", navodi se u podacima.

Štednja stanovništva u Republici Srpskoj je prema podacima za devet mjeseci ove godine iznosila 4,2 milijarde KM i veća je za 277,5 miliona KM ili 7% u odnosu na kraj 2022. godine.

"Oročena štednja čini 73% ukupne štednje stanovništva i veća je za 96,1 milion KM ili 6%, a štednja po viđenju bez tekućih računa stanovništva čini 27% ukupne štednje stanovništva i veća je za 7,8 miliona KM ili 1%. Sredstva na tekućim računima stanovništva su veća za 173,6 miliona KM ili 11%", ističe se u podacima Agencije za bankarstvo RS.

Sve banke su ove godine iskazale pozitivan finansijski rezultat.

"Dobit banaka je iznosila 147,3 miliona KM. Finansijski rezultat bankarskog sektora je pozitivan i neto dobit je veća za 32,3 miliona ili 28% u odnosu na isti period 2022. godine", dodaje se u ovom izvještaju.