NAREDBU
o dopunama Naredbe o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva
 

 

  1. U Naredbi o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva broj 02-014-1-635/20 od 20.03.2020. godine i 02-014-1-668/20 od 24.03.2020. godine, u tački 3. poslije stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

 
''Nalaže se Odsjeku za civilnu zaštitu da Oružanim snagama BiH – Kasarna ''Vojvoda Stepa Stepanović'' Bijeljina uputi zahtjev u vezi sa obezbjeđivanjem prostora sa 30 kreveta za potrebe kampa za smještaj lica koja ne poštuju kućnu izolaciju koja im je određena rješenjem sanitarnih inspektora.''
 

  1. U tački 3. poslije stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

''Nalaže se Gradskoj upravi da svakog dana vrši dezinfkeciju Šalter sale nakon završetka radnog vremena.''
 

  1. U tački 3. poslije stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

''Nalaže se Gradskoj upravi (mjesnim kancelarijama) da pruže svu neophodnu pomoć resornom ministarstvu u vezi sa dostavljanjem spiskova za isplatu podsticaja za koje je nadležno ministarstvo.''
 

  1. U tački 3. poslije stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

''Nalaže se Odsjeku za poslove mjesnih zajednica Gradske uprave Grada Bijeljina da Gradskom štabu za vanredne situacije dostavi podatke o tome kakve su potrebe stanovništva u vezi sa šećerom, uljem, soli i brašnom.''
 

  1. U tački 4. poslije stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:
''Nadležni organi, ustanove i preduzeća (MUP, Republička uprava za inspekcijske poslove PJ Bijeljina, Dom zdravlja, JZU Bolnica ''Sveti Vračevi'' Bijeljina, Odjeljenje Komunalne policije, Odjeljenje za inspekcijske poslove i dr.) dužni su da redovno dostavljaju informacije Odsjeku za civilnu zaštitu Gradske upraveBijeljina o preduzetim aktivnostima, a u cilju informisanja, odnosno izvještavanja Republičkog štaba za vanredne situacije.''

 

  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku  Grada Bijeljina“.

 
 
Broj: 02-014-1-677/20                                                                               G R A D O N A Č E L N I K
Datum, 25. mart 2020. godine                                                                          Mićo Mićić